กองการศึกษา

นายสมพล  แปงชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาวจันทกานต์ บุญยืน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางศรีไพร ยะบุญทา
ครูชำนาญการ

นางพิมพ์เพ็ญ ยอดแก้ว
ครูชำนาญการ

นางนุช แปงชัย
ครูชำนาญการ

นางสาววรรดา ตาใจ
ครูชำนาญการ

นางพิพัน ตากันธะ
ครูชำนาญการ

นางสาวกวินธิดา  ใจดี
ครู

นางพิน วรรณภิละ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางอารีญา แซ่ห่าน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวพรรณี วรรณภิละ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางวิไลวรรณ อาทะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางปริศนา แบนปิง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางณพัฐภรณ์ ยะมัง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางบุริญาภรณ์ กันตุ่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวยุพาพร ดีเสมอ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวศิริรัตน์ จุมปูวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ