กองการศึกษา

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รก. ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาวจันทกานต์ บุญยืน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางศรีไพร ยะบุญทา
ครูชำนาญการ

นางนุช แปงชัย
ครูชำนาญการ

นางพิมพ์เพ็ญ ยอดแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาววรรดา ตาใจ
ครูชำนาญการ

นางพิพัน ตากันธะ
ครูชำนาญการ

นางสาวกวินธิดา  ใจดี
ครู

นางพิน วรรณภิละ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางอารีญา แซ่ห่าน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวพรรณี วรรณภิละ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาววิไลวรรณ อาทะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางปริศนา แบนปิง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางณพัฐภรณ์ ยะมัง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางศิริกุล วงศ์ชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางบุริญาภรณ์ กันตุ่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ