กองการศึกษา

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง
ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย
รก. ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวนุชพิชา ศรีไทย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางศรีไพร ยะบุญทา
ครูชำนาญการ

นางนุช แปงชัย
ครูชำนาญการ

นางพิมพ์เพ็ญ ยอดแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาววรรดา ตาใจ
ครูชำนาญการ

นางพิพัน ตากันธะ
ครู

นางสาวภคพร จุ่มเย็น
ครู

นางสาววิไลวรรณ อาทะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางพิน วรรณภิละ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางอารีญา แซ่ห่าน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวพรรณี วรรณภิละ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางบุริญาภรณ์ กันตุ่น
พนักงานจ้างทั่วไป

นางปริศนา แบนปิง
พนักงานจ้างทั่วไป

นายกฤษฐฎา รัตนเมฆิณษ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นางณพัฐภรณ์ ยะมัง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางศิริกุล วงศ์ชัย
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนิธิพิชญ์ พรหมอนันต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ