กองการศึกษา

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง
รก. ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวนงคราญ ศรีไทย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส.วรรดา ตาใจ
ครู อันดับ คศ.๑

นางพิมพ์เพ็ญ ยอดแก้ว
ครู อันดับ คศ.๑

นางศรีไพร ยะบุญทา
ครู อันดับ คศ.๑

นางนุช แปงชัย
ครู อันดับ คศ.๑

นางพิพัน ตากันธะ
ครู อันดับ คศ.๑

น.ส.ภคพร จุ่มเย็น
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)

น.ส.พรรณี วรรณภิละ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

น.ส.วิไลวรรณ อาทะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางพิน วรรณภิละ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางอารีญา แซ่ห่าน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นายกฤษฐฎา รัตนเมฆิณษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางปริศนา แบนปิง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นายเจริญศักดิ์ กรมหลวง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางศิริกุล วงศ์ชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางณพัฐภรณ์ ยะมัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางบุริญาภรณ์ กันตุ่น
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวนิธิพิชญ์ พรหมอนันต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ