กองการศึกษา

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รก. ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 084-729-6330

นักวิชาการศึกษา

นางศรีไพร ยะบุญทา
ครูชำนาญการ

นางนุช แปงชัย
ครูชำนาญการ

นางพิมพ์เพ็ญ ยอดแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาววรรดา ตาใจ
ครูชำนาญการ

นางพิพัน ตากันธะ
ครูชำนาญการ

นางพิน วรรณภิละ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางอารีญา แซ่ห่าน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวพรรณี วรรณภิละ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาววิไลวรรณ อาทะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางปริศนา แบนปิง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางบุริญาภรณ์ กันตุ่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางณพัฐภรณ์ ยะมัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางศิริกุล วงศ์ชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวกนกวรรณ อ้ายเปี้ย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวศิริรัตน์ จุมปูวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ