กองการศึกษา

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง
ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย
รก. ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวนงคราญ ศรีไทย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางศรีไพร ยะบุญทา
ครูชำนาญการ

นางนุช แปงชัย
ครูชำนาญการ

นางพิมพ์เพ็ญ ยอดแก้ว
ครู

น.ส.วรรดา ตาใจ
ครู

นางพิพัน ตากันธะ
ครู

น.ส.ภคพร จุ่มเย็น
ครู

น.ส.วิไลวรรณ อาทะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางพิน วรรณภิละ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางอารีญา แซ่ห่าน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

น.ส.พรรณี วรรณภิละ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นายเจริญศักดิ์ กรมหลวง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายกฤษฐฎา รัตนเมฆิณษ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นางปริศนา แบนปิง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางณพัฐภรณ์ ยะมัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางศิริกุล วงศ์ชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางบุริญาภรณ์ กันตุ่น
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวนิธิพิชญ์ พรหมอนันต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ