กองคลัง

นางอรชร สมพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางปราณี สิทธิยะ
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเพียงขวัญ ต๊ะยานะ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวสิริรัตน์ กันตุ๋น
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายจิรัสย์ ญาณะพันธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวอภิชญา แก้วอ้าย
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวมาริสา จันทราช
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวศยามล ฟองสุยะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายนิรุช วรรณพิละ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวณัฎฐา ใจมุด
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวกวินทรา สิงห์เส
พนักงานจ้างเหมาบริการ