กองคลัง

นางสกุลนา ทองพฤกษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสายพิน เสาร์ยะ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางเนาวรัตน์ ปัญญา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวสุนันทา ดวงปัญญา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นักวิชาการคลัง

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอภิชญา แก้วอ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางรัชนีกร เขื่อนควบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายชวกร วรรณภิละ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสิราวรรณ ตาโล๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนควบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายกิตติพงศ์ สารอูป
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวกนกวรรณ ชัยห้วยห้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ