กองคลัง

นางอรชร สมพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางปราณี สิทธิยะ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวเพียงขวัญ ต๊ะยานะ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวสิริรัตน์ กันตุ๋น
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายจิรัสย์ ญาณะพันธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรีสิรเดช สิทธิเดช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอภิชญา แก้วอ้าย
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวมาริสา จันทราช
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวศยามล ฟองสุยะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชวกร วรรณภิละ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวณัฎฐา ใจมุด
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวกวินทรา สิงห์เส
พนักงานจ้างเหมาบริการ