กองคลัง

นางอรชร สมพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเพียงขวัญ ต๊ะยานะ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางปราณี สิทธิยะ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสิริรัตน์ กันตุ๋น
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายจิรัสย์ ญาณะพันธ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรี สิรเดช สิทธิเดช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอภิชญา แก้วอ้าย
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวศยามล ฟองสุยะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวมาริสา จันทราช
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวณัฎฐา ใจมุด
พนักงานจ้างทั่วไป

นายชวกร วรรณภิละ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวกวินทรา สิงห์เส
พนักงานจ้างเหมาบริการ