กองคลัง

นางสกุลนา ทองพฤกษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสายพิน เสาร์ยะ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวสิริรัตน์ กันตุ๋น
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายจิรัสย์ ญาณะพันธ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางเนาวรัตน์ ปัญญา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ว่าที่ร้อยตรี สิรเดช สิทธิเดช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอภิชญา แก้วอ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณัฎฐา ใจมุด
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชวกร วรรณภิละ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวกนกวรรณ ชัยห้วยห้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนควบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายกิตติพงศ์ สารอูป
พนักงานจ้างเหมาบริการ