กองคลัง

นางสกุลนา ทองพฤกษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสายพิน เสาร์ยะ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวสิริรัตน์ กันตุ๋น
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นักวิชาการคลัง

นางสาวสุนันทา ดวงปัญญา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางเนาวรัตน์ ปัญญา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ว่าที่ร้อยตรี สิรเดช สิทธิเดช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอภิชญา แก้วอ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชวกร วรรณภิละ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวณัฎฐา ใจมุด
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวกนกวรรณ ชัยห้วยห้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนควบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายกิตติพงศ์ สารอูป
พนักงานจ้างเหมาบริการ