กองคลัง

นางสาวอรชร แสนยอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเพียงขวัญ ต๊ะยานะ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวสิริรัตน์ กันตุ๋น
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายจิรัสย์ ญาณะพันธ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรี สิรเดช สิทธิเดช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอภิชญา แก้วอ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศยามล ฟองสุยะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวมาริสา จันทราช
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวณัฎฐา ใจมุด
พนักงานจ้างทั่วไป

นายชวกร วรรณภิละ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวกวินทรา สิงห์เส
พนักงานจ้างทั่วไป