กองช่าง

นายประยุทธ เงาส่อง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายไพรัตน์ ธนันชัย
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายวสันต์ ทะกาวิน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นางสุธินันท์ แสนหมื่นแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสุรินทร์ มณีขัตย์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายพิษณุ แก้วจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายขจร  อินทนนท์
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายศิรสิทธิ์  ชัยแสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายธงชัย  อุตมะ

พนักงานจ้างเหมาบริการ