กองช่าง


นายวสันต์ ทะกาวิน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวสันต์ ทะกาวิน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นางสุธินันท์ แสนหมื่นแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายช่างโยธา

นายช่างไฟฟ้า

นายขจร  อินทนนท์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายพิษณุ แก้วจา
พนักงานขับรถยนต์

นายนิวัฒน์ ปัญญา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายศิรสิทธิ์  ชัยแสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเกียรติศักดิ์ สูงเกียรติกูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ