กองช่าง


นายวสันต์ ทะกาวิน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายวสันต์ ทะกาวิน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

วิศวกรโยธา

นายกฤษฎา บุญเถิง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายช่างโยธา

เจ้าพนักงานธุรการ

นายขจร  อินทนนท์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายพิษณุ แก้วจา
พนักงานขับรถ

นางสาววิราตรี ยอดแก้ว

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนิวัฒน์ ปัญญา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายฐานปราณัฐ เรือนมี
พนักงานจ้างเหมาบริการ