กองช่าง


นายวสันต์ ทะกาวิน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

นายนิพนธ์ อุบลเจริญ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายวสันต์ ทะกาวิน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

วิศวกรโยธา

นางศศินา แสนใจบาล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายช่างโยธา

นายช่างไฟฟ้า

นายขจร  อินทนนท์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายพิษณุ แก้วจา
พนักงานขับรถยนต์

นายนครินทร์ หม่องคำ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายนิวัฒน์ ปัญญา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเกียรติศักดิ์ สูงเกียรติกูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ