กองช่าง

นายประยุทธ เงาส่อง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายไพรัตน์ ธนันชัย
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายวสันต์ ทะกาวิน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นางสุธินันท์ แสนหมื่นแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายช่างไฟฟ้า

นายพิษณุ แก้วจา
พนักงานขับรถยนต์

นายขจร  อินทนนท์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายศิรสิทธิ์  ชัยแสน
พนักงานจ้างทั่วไป

นายธงชัย  อุตมะ
พนักงานจ้างทั่วไป