กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานต้านการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อย่างมี ประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมดอกป๊าน (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม