การคัดกรองพนักงานและผู้มาใช้บริการในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564  เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย พนักงานเจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการคัดกรองพนักงานและผู้มาใช้บริการในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) พร้อมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันตนเองเบื้องต้น เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ และการใช้แอลกอฮอล์เจล

Categories: กองคลัง,ภาพกิจกรรม