การจัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กนักเรียนช่วงเปิดเทอม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กนักเรียนช่วงเปิดเทอมวันที่ 14 มิถุนายน 2564 มีการอบรม

  1. เรื่องการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัยโดยมาการตัวคัดกรองก่อนขึ้นรถตู้และก่อนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  2. เรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับตวามปลอดภัยทางท้องถนนโดยในวันเปิดเทอมนักเรียนที่เดินทางมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกนิรภัย
  3. เรื่องการให้ความรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนและภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม