การจัดเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4

วันที่ 28 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม กองช่าง งานส่งเสริมการเกษตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ เกษตรสร้างคุณค่า ชราสุขใจ สูงวัยสร้างอาชีพ ณ วัดหนองกวาง บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม