การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 2 – 7 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยพนักงานและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อาสาปศุสัตว์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13  ตำบลศรีวิชัย ร่วมดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสาธารณสุข,ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม