การซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในตำบลศรีวิชัย

  วันที่ 10 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้กองสวัสดิการและสวัสดิการสงเคราะห์ พร้อมด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ติดตามการปรับปรุงห้องน้ำ และปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยบริเวณรอบบ้านของพ่อน้อยเมือง (นายเมือง จินาจันทร์) บ้านศรีวิชัย   หมู่ที่ 10 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัด

 

Categories: กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม