การซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4

วันที่ 12 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมการเกษตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีวิชัย ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด