การดำเนินการฆ่าเชื้อในสถานที่เสี่ยงที่ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 22 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ รพ.สต.บ้านแม่ป้อก และ อสม. ได้ดำเนินการฆ่าเชื้อในสถานที่เสี่ยงที่ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ บ้านเลขที่ 302 หมู่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสาธารณสุข,ภาพกิจกรรม