การดำเนินการจัดทำจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมจัดทำจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพื่อคัดกรองพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลศรีวิชัย และประชาชนที่มาติดต่อราชการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองการศึกษา,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุข,ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด