การดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานที่เสี่ยงที่ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 29 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอลี้ รพ.สต.บ้านปาง อสม. และฝ่ายปกครอง ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานที่เสี่ยงที่ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ณ บ้านปาง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม