การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปี พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำปี พ.ศ. 2564

1.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

3. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ-1

4.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

5. หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย

6. มาตรการป้องกันการรับสินบน

7. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

8. คู่มือการทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย

 

ประจำปีงบประมาณ 2563

มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการป้องกันการรับสินบน

หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประจำปีงบประมาณ 2562

มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง

มาตรการป้องกันการรับสินบน

หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชนส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ