การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย  

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางได้ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เบื้องต้น ด้วยวิธี Rapid Antigen Test ให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 250 ราย ณ โรงเรียนบ้านปาง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม