การติดตั้งเสาไฟฟ้าและตู้ควบคุมระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้กับประชาชนบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12

วันที่ 25 พฤศจิกายน 64 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ กองช่าง แผนงานส่งเสริมการเกษตร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 ได้ทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าและตู้ควบคุมระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้กับประชาชนบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองช่าง,ภาพกิจกรรม