การบริการส่งน้ำให้แก่ราษฎรเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้บริการส่งน้ำให้แก่ราษฎรเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ครัวเรือน ปริมาณ 5,000 ลิตร

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด