การปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในแหล่งชุนชน

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ นายรังสรรค์ สิงห์ใจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยพนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิก อปพร. เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย พนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในแหล่งชุนชน หมู่บ้าน ร้านค้า จุดรับซื้อลำไย สวนลำไย ในตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล