การปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในแหล่งชุนชน

วันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ สมาชิก อปพร. ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในแหล่งชุนชน หมู่บ้าน ร้านค้า จุดตรวจประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล