การปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย นายรังสรรค์ สิงห์ใจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ สมาชิก อปพร. ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในแหล่งชุนชน หมู่บ้าน ร้านค้า จุดรับซืื้อลำไย จุดตรวจประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด