การประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีวิชัย

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่องการควบคุมอาคาร พ.ศ.2565

Categories: กองช่าง,ประกาศ/คำสั่ง