การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างเทศบัญญัติ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักปลัด ได้นำเทศบัญญัติตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 จำนวน 7 ฉบับ และ เทศบัญญัติควบคุมการขุดดินและถ่มดิน เทศบัญญัติควบคุมอาคาร  และเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 เข้าที่ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติทั้ง 10 ฉบับ จากผู้นำชุมชนหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่เข้าร่วมประชุมประจำเดือน

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล