การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างเทศบัญญัติ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535   

วันที่ 26 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับสำนักปลัดเทศบาลตำบล ศรีวิชัย จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 7 ฉบับ และ เทศบัญญัติควบคุมการขุดดินและถ่มดิน เทศบัญญัติควบคุมอาคาร  และเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565

Categories: กองสาธารณสุข,ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด