การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลศรีวิชัย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วนคณะผู้บริหาร ร่วมกับ รพ.สต.บ้านแม่ป้อก รพ.สต.บ้านปาง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน อสม.ทุกหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลศรีวิชัย เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติรองรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสาธารณสุข,ภาพกิจกรรม