การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน ของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน ของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม