การประชุมชี้แจงแนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วันที่ 1 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ารับการประชุมชี้แจงแนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) ผ่าน Application Zoom

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม