การประชุมรับฟังแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย และพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัยร่วมกับ ผู้จัดระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CM) ผู้ดูแลผู้สูงอายุฯ (CG) และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (CC) ร่วมประชุมรับฟังแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย

Categories: กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุข,ภาพกิจกรรม