การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยครั้งแรก โดยมี นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ทำหน้าที่เปิดการประชุมที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ท้องถิ่นอำเภอลี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีวิชัย และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลศรีวิชัย และได้มีการลงคะแนนเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยผู้ได้รับการคัดเลือก นายสงัด ชัยแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย นายนิชสัน เดชะอุป รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย จำนวน 4 สมัย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล