การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายสงัด ชัยแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อแถลงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด