การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายสงัด ชัยแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาความเห็นชอบการดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (Clusters) จังหวัดลำพูน และเพื่อพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล