การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยประชาชนที่สนใจสามารถเข้ารับฟังการประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์