การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน เพื่อพัฒนาศักยภาพราษฎรบนพื้นที่สูงและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคม

วันที่ 26 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ อพม.ในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน เพื่อพัฒนาศักยภาพราษฎรบนพื้นที่สูงและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคม ณ ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม