การฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าตำบลศรีวิชัย

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าตำบลศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าตำบลศรีวิชัย ให้มีความรู้ มีทักษะ ในการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนมีทักษะในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณการของหน่วยงานราชการ กลุ่มองค์กร ประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสาธารณสุข