การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากมูลนิธิสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากมูลนิธิสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำนวน 43 ชุด เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการทางสายตา เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม