การประชุมคณะกรรมการกองทุนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย และพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ รพ.สต.บ้านปาง รพ.สต.บ้านแม่ป้อก อสม.ตำบลศรีวิชัย ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 26 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสาธารณสุข,ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด