การลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่ เขตที่ 1 เขตที่ 2 ตำบลศรีวิชัย

วันที่ 10 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่ เขตที่ 1 เขตที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม