การลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในตำบลศรีวิชัย

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลสรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ณ บ้านปาง หมู่ที่ 1 บ้านศรีบุญเรืองหมู่ที่ 9 บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 และบ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6

Categories: กองช่าง,ภาพกิจกรรม