การลงพื้นที่ตำบลศรีวิชัย เขตที่ 1 เพื่อรับลงทะเบียนผู้พิการทางสายตา พร้อมแจ้งสิทธิประโยชน์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้ลงพื้นที่ตำบลศรีวิชัย เขตที่ 1 เพื่อรับลงทะเบียนผู้พิการทางสายตา พร้อมแจ้งสิทธิประโยชน์

 

Categories: ภาพกิจกรรม