การลงพื้นที่ประเมินสถานที่กักตัวตามมาตรการกักตัว (Home Quarantine) หมู่ที่ 8

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ นายปาลีวัฒน์ เมายศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม.บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 และผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ได้ลงพื้นที่ประเมินสถานที่กักตัวตามมาตรการกักตัว (Home Quarantine) ของผู้ขอเข้าพักในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ณ บ้านเลขที่ 13 บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผลการประเมินของกรรมการฯ เห็นสมควรให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่กักตัวได้

 

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม