การลงพื้นที่รับลงทะเบียน เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 และบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่รับลงทะเบียน เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 และบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม