การลงพื้นที่สำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย

วันที่ 13 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ นายปาลีวัฒน์ เมายศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม