การลงพื้นที่สำรวจและขออนุญาตใช้พื้นที่ เพื่อทำกิจกรรมบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4

วันที่ 27 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ นายปาลีวัฒน์ เมายศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่สำรวจและขออนุญาตใช้พื้นที่ เพื่อทำกิจกรรม โครงการเกษตรสร้างคุณค่า ชราสุขใจ สูงวัยสร้างอาชีพ โครงการฝึกอาชีพหลักสูตร กาแฟดริป โครงการฝึกอาชีพหลักสูตร ติ่มซำ โครงการฝึกอาชีพหลักสูตร เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนารายได้รวมถึงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลศรีวิชัย ณ บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม