การลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินสถานที่กักตัวตามมาตรการกักตัว (Home Quarantine) หมู่ที่ 11

วันที่ 3 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ นางสุทธินี ยะบุญทา รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินสถานที่กักตัวตามมาตรการกักตัว (Home Quarantine) ของผู้ขอเข้าพักในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ณ บ้านเลขที่ 151 บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผลการประเมินของกรรมการฯ =เหมาะสมให้กักตัวตามสถานที่ดังกล่าวได้

 

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม