การลงพื้นที่เยี่ยมเด็กในครอบครัวสภาวะยากลำบาก ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะฉุกเฉิน และเงินกู้ฉุกเฉินผู้พิการในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กในครอบครัวสภาวะยากลำบาก บ้านปาง หมู่ที่ 1 จำนวน 3 ราย บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 จำนวน 3 ราย และบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9 จำนวน 2 รายผู้ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 จำนวน 1 ราย บ้านปาง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 ราย บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 6 จำนวน 1 ราย และบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 จำนวน 1 ราย เงินกู้ฉุกเฉินผู้พิการ บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 จำนวน 1 ราย และบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ราย

 

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม