การลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมูบ้านในตำบลศรีวิชัยทุกหมู่บ้าน

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม