การศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านแป้น

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ นางสุทธินี ยะบุญทา รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย นายปาลีวัฒน์ เมายศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และพนักงานเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านแป้น ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม