การออกหน่วยบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565 เพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับภาษี และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย  ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 7 – 29 เมษายน พ.ศ.2565

Categories: กองคลัง,ภาพกิจกรรม