การโอนเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 1-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 2-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 3-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 4-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 5-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 6-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 7-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 8-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 9-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 10-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 11-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 12-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 13-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 14-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 15-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 16-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 17-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 18-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 19-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 20-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 21-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 22-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 23-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 24-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 25-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 26-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 27-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 28-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 29-2562

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 30-2562

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศโอนงบครั้งที่ 1-2563

ประกาศโอนงบครั้งที่ 2-2563

ประกาศโอนงบครั้งที่ 3-2563

ประกาศโอนงบครั้งที่ 4-2563

ประกาศโอนงบครั้งที่ 5-2563

ประกาศโอนงบครั้งที่ 6-2563

ประกาศโอนงบครั้งที่ 7-2563

ประกาศโอนงบครั้งที่ 8-2563

ประกาศโอนงบครั้งที่ 9-2563

ประกาศโอนงบครั้งที่ 10-2563

ประกาศโอนงบครั้งที่ 11-2563

ประกาศโอนงบครั้งที่ 12-2563

ประกาศโอนงบครั้งที่ 13-2563

ประกาศโอนงบครั้งที่ 14-2563

ประกาศโอนงบครั้งที่ 15-2563

ประกาศโอนงบครั้งที่ 16-2563

ประกาศโอนงบครั้งที่ 17-2563

ประกาศโอนงบครั้งที่ 18-2563

ประกาศโอนงบครั้งที่ 19-2563

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 1-2564

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 2-2564

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 3-2564

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 4-2564

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 5-2564

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 6-2564

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 7-2564

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 8-2564

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 9-2564

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 10-2564

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 11-2564

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 12-2564

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 13-2564

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 14-2564

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 15-2564

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 16-2564

ประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 17-2564

ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1-2564

ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2-2564

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์