การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1

วันที่ 14 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ โรงพยาบาลลี้ รพ.สต.บ้านปาง รพ.สต.บ้านแม่ป้อก อสม.ตำบลศรีวิชัยทุกหมู่บ้าน ได้ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้แก่ประชาชนตำบลศรีวิชัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสาธารณสุข,ภาพกิจกรรม