กิจกรรมการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย และกำกัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่ราชการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้นายสมนึก แก้วประเทศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุข คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยบง ดำเนินกิจกรรมการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย และกำกัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่ราชการ วัด โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ก่อนฤดูกาลระบาด ณ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสาธารณสุข,ภาพกิจกรรม